Algemene voorwaarden Party-Vibes

De algemene voorwaarden die Party-Vibes heeft opgesteld zijn doelbewust en duidelijke afspraken die zorgen voor een goede tevredenheid voor beide partijen.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Definities

  1. Party-Vibes : de organisator van evenementen.
  2. De klant: degene die aan Party-Vibes een opdracht heeft gegeven tot het organiseren van een evenement c.q. het verhuren van de goederen.
  3. Opdracht: de overeenkomst van een opdracht waarbij Party-Vibes voor de klant bepaalde werkzaamheden zal uitvoeren.
  4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, geleverde diensten en verhuur van goederen die door de klant als opdracht zijn gegeven, of de diensten die Party-Vibes moet uitvoeren tot het behalen van de gewenste resultaat.
  5. Project: het door Party-Vibes als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden en verrichte diensten.
  6. Locatie: de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
  7. Algemene voorwaarden: de afspraken in het document die gemaakt zijn tussen Party-Vibes en de klant.

2. Toepasselijkheid

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en afspraken tussen Party-Vibes en de klant. De algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd tussen de klant en Party-Vibes.
  2. De algemene voorwaarden prevaleren boven de inkoop of anderen voorwaarden van de klant.
  3. Als er bepaalde regels in de algemene voorwaarden niet geldig zouden zijn dan heeft het geen invloed op de regels die er wel gelden voor de algemene voorwaarden. De klant en Party-Vibes zullen dan schriftelijk overleggen voor nieuwe regels voor vervanging van de ongeldige regels.
  4. Wanneer Party-Vibes niet steeds vraagt om strikte naleving van de voorwaarden, betekend niet dat Party-Vibes het recht zou verliezen om in anderen gevallen de stipte naleving van de regels te verlangen.

3. Het aanbod

  1. De offertes zijn vrijblijvend en zijn 7 dagen geldig, tenzij er schriftelijk anders is afgesproken.
  2. De prijzen en de offertes zijn inclusief BTW.
  3. De prijzen die kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Afgesproken tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige afspraken. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie.
  4. Offertes en aanbiedingen die uitgegeven worden door Party-Vibes gelden niet als standaard voor de toekomst.
  5. Party-Vibes kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding of daar een onderdeel van, een kennelijke vergissing of typ fout bevat.

4. De overeenkomst

  1. Opdrachten worden schriftelijk of per e-mail door de klant bevestigd, wanneer de klant dit niet doet maar wel heeft ingestemd met Party-Vibes begint met de uitvoering van de afgesproken opdracht, dan geldt de inhoud als afgesproken en zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Het staat de partijen vrij de afgesproken afspraken met anderen middelen te bewijzen.
  3. Verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die door Party-Vibes in de precontractuele fase kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit is aan de orde wanneer de opdracht niet aan Party-Vibes wordt verleend, terwijl contractonderhandelingen in een dusdanig gevorderd stadium waren dat Party-Vibes er op had vertrouwd de opdracht te mogen uitvoeren.
  4. De overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan tenzij anders wordt afgesproken.

5. Uitvoering overeenkomst

  1. De klant zorgt er voor dat Party-Vibes alle informatie en gegevens geeft waar Party-Vibes om vraagt, de klant moet begrijpen dat de informatie nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Wanner deze informatie en gegevens niet op tijd worden verstrekt, mag Party-Vibes de werkzaamheden uitstellen en de extra kosten aan de klant in rekening brengen.
  2. Wanneer er sprake is van meerderen fasen waar de opdracht in uitgevoerd moeten worden, dan mag Party-Vibes wachten met de volgende fase uitvoeren als de fase daarvoor nog niet betaald is.
  3. Wanneer Party-Vibes werkzaamheden verricht op een locatie die aangewezen is door de klant, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Party-Vibes in redelijkheid gewenste diensten en faciliteiten.
  4. De klant vrijwaart Party-Vibes voor het aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de klant toerekenbaar is.
  5. De klant zal ervoor zorgen dat werkzaamheden of leveringen door derden op tijd plaatsvinden zodat de werkzaamheden van Party-Vibes hierdoor geen vertraging oplopen. Wanneer er toch vertraging ontstaat is Party-Vibes hier voor niet aansprakelijk.

6. Wijziging overeenkomst

  1. Wanneer er tijdens de opdracht blijkt dat het nodig is om de werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, zullen hierover schriftelijk afspraken worden gemaakt.
  2. Als er wensen van de klant wijzigen mag Party-Vibes er extra kosten in rekening brengen.
  3. Party-Vibes is niet aansprakelijk wanneer het afgesproken tijdstip van voltooiing van de opdracht niet gehaald kan worden door een niet op tijd aangevraagde wijziging.

7. Locatie

  1. De klant zorgt voor het tijdig ter beschikking zijn van de locatie voor het evenement, en voor de in verband met de locatie en evenement de benodigde vergunningen en toestemming van derden, de klant draagt hier voor het risico.
  2. De klant zorgt er voor dat de locatie in goede staat is en draagt het risico voor eventuele gebreken aan de locatie en daaruit voorvloeiende schade.
  3. De klant onderzoekt of staat er voor in dat de plaatsing van het materiaal en het houden van een evenement op locatie veilig en zonder schade aan andermans zaken of inbreuk op andermans zaken.
  4. Wanneer de locatie ongeschikt is voor Party-Vibes kan Party-Vibes van de klant verlangen een nieuwe locatie aanwijzen.
  5. Wanneer de klant de regels in de vorige punten niet of tijdig nakomt is de klant aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
  6. De regels zijn niet van toepassing als er schriftelijk anderen afspraken worden gemaakt.

8. Huur van de goederen

  1. De klant heeft de mogelijkheid om gedurende opdracht de goederen van Party-Vibes te huren.
  2. De klant zal de instructies voor het gebruik en de randvoorwaarden die Party-Vibes stelt aan het huren van goederen strikt opvolgen.
  3. Het niet functioneren van de gehuurde goederen als gevolg van het niet voldaan aan de door Party-Vibes gegeven instructie en gestelde randvoorwaarden is geen reden voor vermindering van de afgesproken prijs.
  4. Bij het verstrekken en innemen van de gehuurde producten dient een inspectie plaats te vinden. De klant verklaart de goederen bij aanvang van de huur in onbeschadigde staat te hebben ontvangen, wanneer tijdens of het einde van de huur periode schade is ontstaan aan de goederen dient de klant de kosten van herstel of vervanging te vergoeden. Mocht herstel of vervanging niet meer mogelijk zijn dan zal de klant de volledige schade vergoeden.
  5. De klant is tevens aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van beschadiging of vermissing van de goederen tijdens de huur periode. De klant zal Party-Vibes direct op de hoogte stellen van de beschadiging of vermissing van de goederen.
  6. De klant zal zorg dragen voor verzekering van de goederen tegen diefstal en beschadigingen.
  7. Party-Vibes verleent geen toestemming aan de klant om de goederen over te dragen of uit te lenen aan derde.

9. De prijs

  1. Party-Vibes en de klant kunnen een vaste prijs afspreken voor de opdracht.

10. Betaling

  1. De betaling van een factuur moet binnen 7 dagen betaald worden, bezwaar tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsplicht niet op.
  2. De betalingstermijn van 7 dagen na is een fatale termijn, de klant treedt na deze termijn van rechtswege in verzuim.
  3. Wanneer de klant verkeert in een situatie van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijn de vorderingen van Party-Vibes en de verplichtingen van de klant ten opzichte van Party-Vibes direct opeisbaar.

11. Incassokosten

  1. Na het overschrijden van de betalingstermijn treedt de klant van rechtswege in verzuim.
  2. Party-Vibes is vanaf het moment van het verstrijken van het betalingstermijn gerechtigd om € 15,- aanmaningskosten in rekening te brengen.
  3. Party-Vibes is vanaf het moment van het intreden van het verzuim tevens gerechtigd om wettelijke en incassokosten in rekening te brengen.

12. Opzeggen en ontbinden

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
  2. Wanneer de klant de overeenkomst opzegt is hij de volgende kosten verschuldigd. Bij annulering een dag voor de leveringsdatum brengen wij 25% van de offerte in rekening.
  3. b. Bij annulering op de leveringsdatum brengen wij 50% van de offerte in rekening.
  4. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Party-Vibes op de klant onmiddellijk opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid

  1. Mocht Party-Vibes aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot aan de regels in dit artikel.
  2. Party-Vibes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. Party-Vibes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of andere schade gedurende een evenement. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke WA-verzekering van de deelnemers dekking geeft is uitgesloten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-verzekering.
  4. Party-Vibes is niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt toegebracht aan de goederen van de klant die aan Party-Vibes in beheer zijn gegeven.
  5. Party-Vibes is niet aansprakelijk voor schades, verwondingen, dood en ander letsel ten aanzien van derden. Deelname aan een door Party-Vibes georganiseerde activiteit vindt plaats op eigen risico.
  6. Het is de klant en alle deelnemers aan een activiteit die door Party-Vibes is georganiseerd. De verplichte aanwijzingen te volgen.
  7. De klant is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van goederen, eigendom van Party-Vibes, wanneer deze zich op locatie bevinden. Deze aansprakelijkheid geldt ook wanneer apparatuur van Party-Vibes aan de klant wordt verhuurd.
  8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Party-Vibes.
  9. Bij verlies of schade zullen de volgende prijzen in rekening worden gebracht (excl. btw);
  1. Draadloze zender € 150,00
  2. Koptelefoon € 50,00
  3. Aansluit kabel tulp – minijack € 10,00
  4. Oplader € 25,00
  5. Party-Vibes box € 50,00
  6. Disco ball € 45,00

14. Gebruik resultaat

  1. Wanneer de klant de afspraken uit de overeenkomst met Party-Vibes volledig nakomt, krijgt hij het recht tot gebruik van het afgesproken doel. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
  2. Party-Vibes mag op zijn website en social media de naam en het logo van de klant als referentie plaatsen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

15. Geheimhouding

  8. Zowel Party-Vibes als de klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  9. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht is de klant een boete verschuldigd van € 50.000,- per overtreding. Deze boete is direct op te eisen. Party-Vibes heeft ook het recht om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te eisen.

16. Geschillen

  1. Partijen zullen zich in eerste instantie tot het uiterste inspannen om een probleem in onderling overleg op te lossen. Hiervoor kan de hulp van een bemiddelaar worden ingeschakeld.
  2. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Party-Vibes is het Nederlands Recht van toepassing.
  3. Party-Vibes heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.